Arbeitsbuch zum Blended-Learning-Kurs "Medizinische Kommunikation Bulgarisch"

Autor(en): 
Tacheva, V. et al.

ПРОЕКТ
IMED-KOMM „Интеркултурна медицинска комуникация в Европа“
(DE/12/LLP-LdV/TOI/147501)

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО
„КЛИНИЧНА КОМУНИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”
Специалност: „Медицина”
Образователно-квалификационна стерен: „магистър”
Хорариум: 180 часа
Семестри, в които се провежда преподаването: V – VI
Семестър, в който се провежда изпитът: VI
I. Анотация: Учебната дисциплина „ Клинична комуникация на български език“ обхваща 180 часа и е предназначена за студенти от 3 курс, АЕО/5-6 семестър/.Приложима е също за специализанти и докторанти, обучавани в МУ-Варна, както и за чуждестранни студенти - 2 курс, изучаващи медицина на български език.Съдържанието й обхваща основни теми и жанрове на професионалнатаустна и писмена комуникация в болнично заведение, както и специфичните езикови средства, осигуряващи професионално-адекватна реакция в контакта с пациенти и медицински персонал. Целта е обучаемите да придобият ниво на специализирана комуникативна компетентност на български език, която им дава възможност да осъществят пълноценно академичното си обучение, клиничната си практика и професионален стаж. Подходът в разработването на отделните тематични единици акцентира върху мултимедийно представяне на типични комуникативни модели в общуването лекар-пациент, лекар-медицинска сестра, лекар-лекар при снемането на анамнеза, физикален преглед, диагностични изследвания, медикация, прием и лечение в болница. Представянето и тренирането на тези модели в устната и писмената медицинска комуникация, с фокус към езиковото им съдържание и проблематика,се осъществява чрез учебни материали на хартиен носител, които допълват електронно базираното учебно съдържание по дисциплината.
II. Комуникативни умения
Слушане и говорене – учебното съдържание на дисциплината „ Клинична комуникация на български език“ е насочено предимно към развитие на уменията слушане с разбиране и говорене в професионалното общуване с пациенти, висш и среден медицински персонал в болнично заведение.
1. В комуникацията с пациент обучаемите трябва да могат:

- да вземат от пациента лични данни, информация за настоящи и минали оплаквания и заболявания, информация за характеристика и локализация на болка, проведено лечение и резултати от него, информация за наследствени заболявания, алергии и вредни навици;
- да дават кратки инструкции при физикален преглед и работа с диагностична апаратура;
- да дават кратки обяснения за диагноза, етапи на лечение, предписание, доза и приложение на лекарствени средства.

2. В комуникацията с медицинска сестра обучаемите трябва да могат:

- да дават инструкции и указания при физикален преглед на пациент и при работа с диагностична апаратура;
- да дават инструкции и указания при извършване на медицински манипулации в болницата.

3. В комуникацията лекар-лекар обучаемите трябва да могат:

- да представят конкретен медицински случай;
- да вземат мнение от колега специалист по повод диагностициране и лечение.

Четене и писане –развитието на тези две умения е насочено към работа с медицинска документация в болнично заведение. Обучаемите трябва да могат да четат, интерпретират и попълват елементи от История на заболяването: Анамнеза, Обективно състояние, Наблюдение на болния и Епикриза.

Verlag: 
CTEHO
Erscheinungsjahr: 
2014
ISBN: 
978-954-449-732-3
Herausgeber: 
Tacheva, V. et al.

Künstliche Intelligenz im IIK

Institut für Interkulturelle Kommunikation

IIK AnsbachIIK Berlin

IIK ErfurtIIK Jena

Weitere Angebote

Moodle

Projektpartner

Deutschland Webseite
Projektseite
Bulgarien Webseite
Slowakei Webseite
Tschechien Webseite
Projektseite
Ungarn Webseite